Advisory Board

“LEARNING TODAY ….. LEADING TOMORROW”

ADVISORY BOARD

Mr.-Anil-Ganu-212x300

Shri. Anil Bhaskar Ganu
President, P.T.V Association
B. COM., A.C.A., A.I.C.W.A

Vinay-Jog-239x300

Shri. Vinay Shrikrishna Jog
Vice President, P.T.V Association
B.COM., L.L.B.

Mr.-Dilip-pethe-1-278x300

Shri. Dilip M. Pethe
Hon. Secretary, P.T.V Association
B.Sc, B.G.L., M.B.A.

Mr.-Hemant-Bhatawadekar-300x300

Shri. Hemant Kamalakant Bhatawadekar
Hon. Jt. Secretary P.T.V Association
B.COM., F.C.A.

Mr.-Bansi-Dhurandhar-200x300

Shri. Bansidhar Sadashiv Dhurandhar
Hon. Treasurer
M.Sc., D.B.M.

Dr.-Snehalata-Deshmukh-225x300

Dr. (Mrs) Snehalata S. Deshmukh
Director, P.T.V Association
M.S., F.R.C.S. (Paed.Surg)

Mr.-Mukund-Chitale-243x300

Shri Mukund Manohar Chitale
Director, P.T.V Association
B.Com, F.C.A.

Ajit-Dandekar-1-263x300

Dr. Ajit S. Dandekar
Director, P.T.V Association
M.D., D.P.M.

Dhanajay Sathaye

Shri. Dhananjay Madhusudhan Sathaye
Director, P.T.V Association
B.Sc., D.B.M.

Mr.-Pramod-Lele-245x300

Shri. Pramod Hari Lele
Director, P.T.V Association
L.L.B., A.C.A., A.I.C.W.A.

Mr.-Shashank-Paranjpe-249x300

Shri. Shashank P. Paranjape
Director, P.T.V Association
B.Com

Shrikant-Paranjape-213x300

Shri. Shrikant P. Paranjape
Director, P.T.V Association
A.C.A

Principal

Mrs. Arnavaz Bhagat

Mrs. Arnavaz Bhagat ( M.A.,B.Ed.,P.G.Din. H.Ed )

Mrs. Arnavaz Bhagat is the Principal of the Parle Tilak Vidyalaya ICSE School.